eg
Alapok (Tudomány kritika a korpuszkularizmus elvei alapán) Tudomány, tudós Tudományosság, tudóskodó      A kezdetek, az origó, a kiindulási pont, a vezér sík, a nulla pont. Az a pont, vonal, sík, tér, helye, amely mögött már csak a képzetes megnyilvánulások lehetségesek. Hol vagyunk, mint ember /emberiség ebben a szimbolikus értelmi térben? A fizikai létünk az időben és térben a létezésben, az érzelmek, indulatok, megértések, tévedések, ismeretek és célok…labirintusaiban. Amit gondolunk és tervezünk, alkotunk azzal honnan hová jut el értelmünk? A tudomány, mint összegző értelmi halmaz lenne felelős egy felszálló pályán tartva az ember civilizációs – és benne – intellektuális állapotát. Teszi ezt másodlagosan és véletlen szerűen, aza sehogy.Az emberi nyelv tökéletlen. Nem elégséges a fizikai világ pontos leiratára és pláne nem annak részletekbe menő megismerésére. Tehát az emberi nyelvben olyan rétegződés alakul ki, amely alapján több párhuzamos fogalmi rendszert figyelhetünk meg. Az első szint a hülye beszéd (írás), A kifejezett előadás hogyan viszonyul a formai/tartalmi minőségében az elvárható valóságos/fizikai értelmi viszonyokhoz. (Ettől számítható a beszéd (írás valós besorolása.) Ennek kezdőpontja a csecsemő gügyögése, majd a szószegénység és fogalmi rendezetlenségek alapján kialakuló előadásokon át vezet egy iskolázott és gazdagon színvonalasan, emelkedetten cizellált formákban, olykor szellemes vicces fordulatokban és hasonlatokban, képzetekben gazdagon megfogalmazva. De továbbra is mint hülye beszéd horizontján maradva, a mindennapi társalgás, levelezés, irodalom, vallás/politika, filozófia, társadalomtudományok, gazdasági értekezések, a jog/erkölcs/esztétikum…stb. stb. közelében.Ettől igyekszik el emelkedni a tört beszéd (írás) amely a szakirodalmi leírások, tudományos előadások szintjét teremtik meg, de miután képtelenség a teljes ismeret mátrixba súrlódás mentesen beleilleszteni az adott témát, egyfajta töredezett, szilánkos fogalmi rendszer marad. Nem található olyan értelmi koordináta rendszer, amelynek minden pontja azok egymáshoz viszonyított értelme és értéke megfelelne egymásnak. Igy tehát bár mindkét gondolati munka mező értelmezhetően értelmesnek látszik leszegezettjük, hogy egyfajta zagyva, kakofónia az emberi közösségek természettudomány teljes halmaza. A fogalmainkkal és modelljeinkkel olyan gondolati játék részei vagyunk, amelynek nincs valós megoldása. Mégis fontos és kívánatos minden esetben az alapok kutatása és kijelölése. Alapzatok nélkül minden gyakorlati vagy elvi építmény és gondolatsor kiszolgáltatott a tudományosság  ördögeinek, a konspiratív paraziták léhűtő hordáinak. Nem kis csoportokról van szó. A tudomány egy tetszőlegesen gyúrható agyag halmaz, részeiben egy illuzórikus előrevetítése az önmagunk értelmi állapotáról. Amely messze van egy olyan valós minőségtől, amelyet csak egy teremtő értelem  birtokolhat. A tudományosság a kuszára szőtt bizonyosság a dolgok meghatározása fölött. Konspiratív torzó. Jól modellezhető például a témánkban felvetett tudós/tudóskodó, ha felemlítjük Leonardo Da Vinci és Pablo Picasso felfogását a női szépség festői ábrázolásában. Míg Leonardo a valóság végletekbe menő leutánzásában közelit a téma megoldásában, addig Picasso egy hülyén szét bomlott valóság képzetet hoz létre. (Amihez természetesen egy kiképzett kritikus hadsereg kell, hogy valaki komolyan is vegye.)A tudományos beleélés megrögzött csalóinak világa ez. Szövetségi és egzisztenciális hálózat. A tudományosság a tudomány korróziója. Az értelem és vélelem a gondolkodási folyamat két oldala. Nem tud kialakulni a patika gondosságú ismeret felhalmozás bármennyire is belekábulnak az adatkezelés és ismeret felhalmozás tendenciáiba, nem jön ki belőle semmi az elme rendszerezése nélkül.  De ki hivatott az alapok kijelölésére? Hol van az alap mű? Tagadhatatlan, hogy a természet, a fizika valóság egy rendkívülién kiegyensúlyozott tudományos szintű építmény. (A szó valós értelmében- és azon túl is.) Szabályai és határvonalai egymásban és -mellett működő rend. Alap , egy ismeretlen alkotóknak okán, amelyre az emberi elme nem alkalmas Tudományoskodók tételeket alkotnak, világelméletek alapköveit rakosgatják. Amelyek valójában bűvészmutatványok és szigorúan őrzik/rejtik a csalásaik mikéntjét. De nem tudnak győzni, mert a trükkök legszembetűnőibb eleme az alapok hiánya. Amiről nem szívesen értekeznek, mellékesnek és jelentéktelennek tüntetve fel. Megbocsájtható botlás, ami felett a hallgatónak, olvasónak is átkell néznie. Majd gyorsan jöhet a következő részlet, amit a fogalmak szó mágiái tovább gombolyítanak. Az igy kialakuló igazságok azután tudományos megalitokká formálódnak melyeknek nincs értelme igazán, sem felismerhető célja. Miért kell hinnünk benne? Mert az alapok helyett a magyarázat halmazokkal vagyunk elfoglalva. Azon értelmi mozaikokkal, amelyeknek önmagukban való értelmét elfogadhatjuk, de hiányosságait, mint érvek nélküli állitások sokaságát az értelmünk szennyezésére önként magunkba fogadjuk.Az emberiség egységeit, csoportjait, több irányból megszervező indulatok és világnézetek egy állandó zűrzavart okoznak és káosz közeli állapotban tartja. Ebben sokat segít a bizonyos „tudomány” ami lényegét tekintve egy hivatalos hülye beszéd (írás)  gyűjtemény. Ebben foglal helyet az a becstelenül fogva tartott tört beszéd(írás) gyűjtemény, amely valójában alibit gyárt a tudomány tudományos mázára. Tehát a társadalom szervezés saját tudománya az oktatás és álintézmények hálózata, amely ezt a nem tudományos alvilágot élteti. Hogyan lehet ebből a csapdából kilépni és ellenőrzés alá vonni a tudományosság álcázott világát? Nos, erre nincs elfogadható módszer, mert ezt nem lehet bürokratikus intézmények beavatkozásával szabályozni. Akik ezt átlátják befolyás mentesek, akik pedig hasznot húznak belőle rész-cinkos az összeesküvés adminisztratív elemeivel.Ami viszont megakadályozhatatlan, az egyéni tanulmányok kidolgozása és ideológia mentes vizsgálódása a fertelmes állapotokkal szemben. Fogadjuk el az emberiség ellenségeivel állunk szemben, akiknek hülye beszéd (írás) áradását valami módon semlegesíteni illene ennyi évezred és oly sok okos ember munkálkodása után… Figyeljük meg, hogy az auktoritások hogyan alakulnak át gondolat bűnözőkké és hogyan rabolják el az emberi nyelvet. Ki helyettesítve a szavak első rendű jelentést és a szó mágiájuk hogyan rejti el a megértést az idegen nyelvekből vett kifejezésekkel.Mindenki számára természetesnek tűnhet, hogy a valóság megnyilvánulásaira kialakult megfogalmazások pontos visszamondása az iskolázottság jele és ez lesz a szép beszéd (írás) ami nem azonos a tört beszéddel (írással) A mai (mindenkori) állapotokban a tudományos/kodó  és tudomány az ismeret áradat két partja, oldala… aki ezt látja az pedig a tudatlanságba taszított/oktatott emberke mint áldozat.
CC.Blogg CC.Blogg MEDIA MEDIA CorpusCuitWiki CorpusCuitWiki
CC.2D
ü  é    index       
CC.3D
CC.Valóság Index
CC.Alap
CC.4D
CC.tézis/a.tézis
CC. 1D. Analóg/egységnyi
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara